Perfil del contractant del Campus Diagonal Besòs
OBERTURA DE LES PROPOSICIONS en el procediment d’ADJUDICACIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE...
Núm. Exp. 17/17

Data i hora de l’acte públic d’obertura de les proposicions contingudes al Sobre núm. 3, relatives als criteris de valoració de forma automàtica: el dijous 7 de març de 2019, a les 12:00h.

Lloc: Sala Barcelona de la seu de l’Ajuntament de Barcelona a l’Avda. Diagonal, 240, 2a planta. 

Documents:
L’ADJUDICACIÓ D’UN DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE LA PARCEL·LA “E”
Núm. Exp. 17/17

Licitació del concurs públic per a l’adjudicació d’un dret de superfície sobre la parcel·la resultant “E” del Projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat-Ronda), per a la construcció i l’explotació d’un edifici destinat a oficines per a petites i mitjanes empreses i espai de treball coworking, relacionades amb l’activitat del Campus Diagonal – Besòs. 

Documents:
OBERTURA DE LES PROPOSICIONS en el procediment d’ADJUDICACIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE...
Núm. Exp. 17/17

Data i hora de l’acte públic d’obertura de les proposicions contingudes al Sobre núm. 2, relatives als criteris de valoració que depenen d’un judici de valor: el 20 de febrer de 2019, a les 8:30h.

Lloc: Sala Barcelona de la seu de l’Ajuntament de Barcelona a l’Avda. Diagonal, 240, 2a planta. 

Documents:
CONSULTES SOBRE L’ADJUDICACIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE LA PARCEL·LA “E”
Núm. Exp. 17/17
Recull de les consultes i respostes dels licitadors a propòsit Plec de Clàusules que han de regir el concurs públic per l'adjudicació d'un dret de superfície sobre la parcel·la "E"  per  la construcció i l'explotació d'un edifici destinat a oficines per a petites i mitjanes empreses i espai de treball coworking, relacionades amb l'activitat del Campus Diagonal-Besòs.
Documents:
Campus Diagonal-Besòs, Edifici C, planta baixa, 08930 de Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 356 09 80, web by Cirici