Perfil del contractant del Campus Diagonal Besòs
Obres de condicionament provisional de les parcel·les J i K per a espai públic al...
Núm Exp. CONOB102000CO2017078

Obres de condicionament provisional de les parcel·les J i K per a espai públic al Campus Diagonal Besòs de la UPC

 Dades genèriques de licitació


Tipus de procediment:

Obert

Objecte de licitació:

Obres

Número d'expedient:

CONOB102000CO2017078

Títol d'expedient:

Obres de condicionament provisional de les parcel·les J i K per a espai públic al Campus Diagonal Besòs de la UPC.

Lloc de presentació de proposicions:

Registre General de la UPC. Plaça Eusebi Güell, 6. Edifici Vèrtex. 08034 Barcelona

Data termini de presentació de proposicions:

24/10/2017

Hora de termini:

13:00

Import de licitació (IVA exclòs):

235.542,54 €

Observacions:

Avisos:

IMPORTANT: AVÍS 1:LES VISITES A LA ZONA DE TREBALL S'HAN ESTABLERT A ESCOLLIR EL DIA 5/10 O BÉ, EL DIA 9/10/2017. 
HORA DE VISITA: 16.30 H. 
SI US PLAU CONFIRMEU EL DIA DE VISITA, ENVIANT UN EMAIL INDICANT A L'ASSUMPTE: VISITA OBRA CONDICIONAMENT PARCEL·LES J i K, A L'ADREÇA ELECTRÒNICA: paz.calleja@upc.edu. 
AVÍS 2: LES EMPRESES LICITADORES INTERESSADES EN OBTENIR L'ARXIU TCQ, EL PODEN SOL·LICITAR A LA SEGÜENT ADREÇA ELECTRÒNICA: paz.calleja@upc.edu

 Plec de clàusules administratives particulars

 

Persona de contacte:

Montse López

Telèfon de contacte:

93 401 25 62

Correu de contacte:

info.contractacio@upc.edu

 Plec de prescripcions tècniques

 

Persona de contacte:

Paz Calleja

Telèfon de contacte:

93 401 57 10

Correu de contacte:

paz.calleja@upc.edu

 Obertura sobre B

 

Data:

26/10/2017

Hora:

10:00

Ubicació:

Sala de reunions 207. Plaça Eusebi Güell, 6, Edif. Vèrtex, 2a planta, 08034 Barcelona

 Obertura sobre C

 

Data:

Hora:

Ubicació:

 Dades adjudicació i formalització del contracte

 

Import adjudicació (IVA exclòs):

Adjudicatari:

Data publicació adjudicació:

Data formalització contracte: Per a més informació, accediu a aquest enllaç.

Documents:
Licitació per la contractació de la Redacció del Projecte Bàsic i els Executius del...
Núm Exp. 124/17

Licitació per la contractació de la Redacció del Projecte Bàsic i els Executius del Parc del Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb: Rambla de la Mina, Parc de la Pau i Plaça Fòrum, a Sant Adrià de Besòs, dels Estudis de Seguretat i Salut. 

Quadre de característiques del contracte

 A- Objecte del contracte

Redacció del Projecte Bàsic i els Executius del Parc del Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb: Rambla de la Mina, Parc de la Pau i Plaça Fòrum, a Sant Adrià de Besòs, dels Estudis de Seguretat i Salut, així com la direcció facultativa de l’obra i la coordinació en matèria de seguretat i salut.

B- Pressupost màxim de licitació

Base imposable

120.661,16 € (IVA exclòs)

Import amb IVA

146.000,00 €

 

B.1. Valor estimat del contracte

Pressupost màxim de licitació:

120.661,16 € (IVA exclòs)

Valor de las diferents opcions: pròrrogues

 NO PROCEDEIX LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE

TOTAL

120.661,16 € (IVA exclòs)

 

B.2 Anualitats estimades del pressupost de licitació

ANY

IMPORT

 

2017

60.330,58 €

IVA exclòs

2018

60.330,58 €

IVA exclòs

 

C.- Procediment d’Adjudicació.

Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació

D- Garanties

PROVISIONAL: no procedeix

DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

COMPLEMENTÀRIA: NO PROCEDEIX

 

E- Termini màxim d’execució              

El termini per la redacció dels projectes serà de 6 mesos a comptar a partir de la signatura del contracte.

El termini per a la direcció d’obra i la coordinació en matèria de seguretat i salut serà el que resulti del contracte per a l’execució de les obres un cop adjudicades i fins a la seva recepció i liquidació.

F- Termini de garantia

El termini de garantia estarà vinculat al termini de garantia que s’estableixi al contracte per a l’execució de les obres.

G- Solvència dels licitadors

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

H- Forma de pagament

20% al lliurament del pla de treball.

30% a l’entrega del projecte bàsic.

30% a l’entrega dels projectes executius.

20% a la finalització de les obres.

I.- Possibilitat de modificació del contracte

Causes previstes en el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents de contractació pública.

 J.- Assegurança de responsabilitat civil

Import mínim: 241.322,32 €

K- Presentació de propostes

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 23 d’octubre de 2017, a les 14.00h.

L.- Obertura de propostes  

Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; i es procedirà, a l’obertura i lectura de les propostes econòmiques valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

Data: 27 octubre de 2017, a les 9.00 hores

 Per a més informació, accediu a aquest enllaç.

Documents:
Campus Diagonal-Besòs, Edifici C, planta baixa, 08930 de Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 356 09 80, web by Cirici