Perfil del contractant del Campus Diagonal Besòs
L’ADJUDICACIÓ D’UN DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE LA PARCEL·LA “E”
Núm. Exp. 17/17

Licitació del concurs públic per a l’adjudicació d’un dret de superfície sobre la parcel·la resultant “E” del Projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat-Ronda), per a la construcció i l’explotació d’un edifici destinat a oficines per a petites i mitjanes empreses i espai de treball coworking, relacionades amb l’activitat del Campus Diagonal – Besòs. 

Documents:
OBERTURA DE LES PROPOSICIONS en el procediment d’ADJUDICACIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE...
Núm. Exp. 17/17

Data i hora de l’acte públic d’obertura de les proposicions contingudes al Sobre núm. 2, relatives als criteris de valoració que depenen d’un judici de valor: el 20 de febrer de 2019, a les 8:30h.

Lloc: Sala Barcelona de la seu de l’Ajuntament de Barcelona a l’Avda. Diagonal, 240, 2a planta. 

Documents:
CONSULTES SOBRE L’ADJUDICACIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE LA PARCEL·LA “E”
Núm. Exp. 17/17
Recull de les consultes i respostes dels licitadors a propòsit Plec de Clàusules que han de regir el concurs públic per l'adjudicació d'un dret de superfície sobre la parcel·la "E"  per  la construcció i l'explotació d'un edifici destinat a oficines per a petites i mitjanes empreses i espai de treball coworking, relacionades amb l'activitat del Campus Diagonal-Besòs.
Documents:
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA
Núm. Exp. 3/16

LICITACIÓ de la concessió demanial per l'ús privatiu que afecta a la finca H resultant del Projecte de reparcel·lació del Sector C-4 (Taulat -Ronda) de la modificació del Pla general metropolità en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs (Campus Interuniversitari del Besòs), per a la redacció d'un projecte constructiu, construcció i posterior explotació d'un centre residencial universitari.


1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.

b) Obtenció de documentació i informació:

1) Entitat: Consorci del Besòs.

2) Domicili: Edifici Besòs, al carrer Olímpic s/n, planta 2a (cantonada pl. Francesc Micheli i Jové).

3) Localitat i codi postal: 08930 de Sant Adrià de Besòs.

4) Telèfon: 93.462.68.68 o 93.356.09.80.

5) Adreça de correu electrònic: correu@campus-besos.cat.

6) Perfil del contractant: www.campus-besos.cat.

7) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Fins l'últim dia en que es puguin presentar ofertes.

 

2. Objecte del contracte:

a) Descripció: Concessió demanial per l'ús privatiu que afecta a la finca H resultant del Projecte de Reparcel·lació del Sector C-4 (Taulat -Ronda) de la Modificació del Pla General Metropolità en el Sector del Front Litoral i marge dret del riu Besòs (Campus Interuniversitari del Besòs), per a la redacció d'un projecte constructiu, construcció i posterior explotació d'un centre residencial universitari.

b) Lloc d'execució: Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, Sant Adrià de Besòs.

c) Durada del contracte: 50 anys.

 

3. Tramitació, procediment i criteris d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Criteris d'adjudicació: Diversos criteris d'adjudicació que s'especifiquen a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la licitació.


4. Cànon de la concessió:

a) Cànon inicial obligatori: 200.000 EUR.

c) Cànon anual variable obligatori: 1% dels ingressos bruts anuals.

 

5. Garanties exigides:

a) Provisional: Serà requisit necessari per acudir a la licitació l'acreditació de la constitució prèvia d'una garantia provisional equivalent al 2% del valor de la finca H. El valor de la finca és de 2.207.985 EUR.

b) Definitiva: L'adjudicatari està obligat a constituir una garantia definitiva per import del 3% del valor de la finca H, més el 3% del pressupost que figuri en l'avantprojecte que l'adjudicatari hagi presentat. El valor de la finca és de 2.207.985 EUR.


6. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: 60 dies naturals a comptar del següent al de la darrera publicació de l'anunci de la licitació al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, havent de presentar les propostes abans de les 14 hores de l'últim dia del termini de 60 dies naturals referit. Si el darrer dia de presentació coincideix amb dissabte o dia festiu a Sant Adrià de Besòs o a la ciutat de Barcelona es prorrogarà el termini fins el primer dia hàbil següent. De conformitat amb allò acordat en resolució de la Presidenta, de data 7 de juny de 2016, ALS EFECTES DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ES CONSIDERARÀ INHABIL EL MES D’AGOST.

b) Documentació a presentar: la detallada a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació: Registre d'entrada del Consorci del Besòs, al carrer Olímpic s/n, planta 2a (cantonada pl. Francesc Micheli i Jové), en hores d'oficina de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00 i els divendres de 9:00 a 14:00 hores.

 

7. Criteris d'adjudicació:Els detallats a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

 

8. Obertura de les proposicions: La data, hora i lloc dels actes públics d'obertures dels sobres núm. 2 i 3 es publicaran al perfil del contractant amb suficient antelació.

 

9. Despeses dels anuncis: Aniran a càrrec del concessionari les despeses i tributs de qualsevol classe que es produeixin com a conseqüència de l'atorgament de la concessió.

També assumirà l'adjudicatari l'import dels anuncis de la informació pública i la licitació apareguts en els diaris oficials. 

Documents:
12
Campus Diagonal-Besòs, Edifici C, planta baixa, 08930 de Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 356 09 80, web by Cirici